Doelstellingen

→ Bewustwording van armoedeproblematiek

→ Concrete hulp en begeleiding

→ Regelmatig contact met Gemeente Dongen

→ Een rechtvaardiger samenleving dichterbij

→ Jaarlijkse kerstpakkettenactie

De weg wijzen naar hulpinstanties zoals o.a. naar gemeente, maatschappelijk werk, voedselbank, stichting leergeld, contour de twern Dongen.

Door loketbegeleiding te bieden hetgeen inhoudt meegaan met de mensen naar hulpinstanties zodat men niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dit geeft de mensen steun om de drempel van de hulpvraag te overwinnen

Mensen die in de knel raken (of geraakt zijn) concrete hulpverlening en begeleiding bieden o.a.

  1. door optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen, zoals diverse toeslagen

  2. door naar de mensen te luisteren en vragen te beantwoorden die bij de mensen leven

  3. door hen te verwijzen naar andere instanties, die professionele hulp kunnen bieden.

  4. door als overbrugging in een nijpende situatie een kleine financiële bijdrage te leveren in de vorm van een lening of van een gift.

Werken aan bewustwording van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving. Dit krijgt gestalte door het armoedeprobleem continu onder de aandacht te brengen van de (plaatselijke) politiek. Ook worden o.a. binnen de eigen kerkgemeenschappen de verantwoordelijken en bezoekgroepen handvatten geboden om hen attent te maken op het probleem van de armoede en op de signalen die worden afgegeven.

Het aanspreken van diegenen die maatschappelijk verantwoordelijkheid dragen voor o.a. de minder bedeelden en wijzen op de consequenties van de door hen genomen besluiten. Een regelmatig contact met o.a. de gemeente Dongen is hierbij een onmisbaar onderdeel.

Meedenken over veranderingen, die een meer rechtvaardige samenleving dichterbij brengt. Om dit te verwezenlijken is de werkgroep vertegenwoordigd in de Participatieraad binnen de gemeente Dongen, waardoor mogelijke veranderingen al in een vroeg stadium van commentaar kunnen worden voorzien.

Verder is het voor de werkgroep belangrijk dat er goede verhoudingen zijn tussen de werkgroep en de gemeenteraad, omdat de gemeenteraad politiek verantwoordelijk is. Ook zet de werkgroep zich in voor het bevorderen van een goede relatie met andere instellingen die ook opkomen voor de minst bedeelden in onze gemeente.

Jaarlijks wordt er eind december, met medewerking van sponsoren, een kerstpakkettenactie gehouden.