Werkgroep Arm in Arm betrokken bij maatschappelijke initiatieven

Werkgroep Arm in Arm betrokken bij maatschappelijke initiatieven

Eén van de doelstellingen van de werkgroep is:

Meedenken over veranderingen, die een rechtvaardiger samenleving dichterbij brengt.

Adviesraad Participatiewet.

Om dit te verwezenlijken is de werkgroep vertegenwoordigd in de adviesraad Participatiewet binnen de gemeente Dongen, waardoor mogelijke veranderingen al in een vroeg stadium van commentaar kunnen worden voorzien. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over alle zaken die de Participatiewet aangaan.

Bij een gevraagd advies, wordt vanuit het college aan de adviesraad gevraagd wat hun standpunt is over een nog in te voeren beleidsmaatregel.

Een ongevraagd advies is zo mogelijk nog belangrijker. Vanuit de adviesraad kunnen mogelijke verbeteringen op het gebied van werk in inkomen, zonder dat daarover al een concept notitie door ambtenaren is opgemaakt, aan de kaak worden gesteld.

Alle inwoners van de gemeente Dongen kunnen de werkgroep benaderen als er ze menen dat de gemeente iets moet doen of laten op het gebied van werk in inkomen. Ook gesignaleerde onjuistheden of onbillijkheden zijn van harte welkom.

De adviesraad gaat niet over individuele hulpvragen. Maar ook voor individuele hulpvragen kunt u bij de werkgroep terecht.

Hoe bereikt u onze werkgroep? Door het contactformulier op onze website (arminarmdongen.nl) in te vullen of door een mailtje te sturen naar info@arminarmdongen.nl.

Meedenkgroep opvang statushouders

De gemeente Dongen dient jaarlijks een vastgesteld aantal statushouders in hun gemeente op te vangen. Op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Dongen besloten om een extra aantal statushouders vanaf 2017 op te vangen in het voormalig broederhuis aan de Triangellaan.

Werkgroep Arm in Arm vindt dat zij een taak heeft bij een goede opvang van deze mensen binnen onze gemeente. Om deze reden heeft de werkgroep zich aangemeld bij de door de gemeente Dongen ingestelde meedenkgroep, zodat de werkgroep haar steentje kan bijdragen in dit proces.

Een goede schuldhulpverlening van groot belang voor elke inwoner van Dongen.

De schuldhulpverlening is een taak van de gemeente Dongen. Als werkgroep vinden we het ontzettend belangrijk dat er binnen de schuldhulpverlening een duidelijk beleid wordt gevoerd. Iedereen die in de schulden is geraakt of dreigt te geraken heeft recht op een goede en juiste informatie en dient zo snel mogelijk geholpen te worden, zonder dat er sprake is van lange wacht- en doorlooptijden.

Als werkgroep maken we ons dan ook sterk om alle partijen, die met de schuldhulpverlening in de gemeente Dongen te maken hebben, op hun verantwoordelijkheden aan te spreken en met hen in gesprek te gaan over het te volgen traject.

Heeft u, als burger, op- of aanmerkingen op het proces van schuldhulpverlening laat het ons dan weten. De werkgroep Arm in Arm staat voor u klaar.